Polityka

My/Administrator: Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435a, 02-801 Warszawa, NIP: 851-26-64-658, REGON: 811994790, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000332145, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.171.260,00 złotych (w całości opłaconym).

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwisy internetowe, stanowiące własność / wydawane przez Administratora, znajdujące się pod adresem: www.stopklatka.tv oraz www.stopklatka.pl, do których stosuje się niniejszą Politykę. Dodatkowo Politykę stosuje się również do serwisów w subdomenach wskazanych domen, w tym w szczególności archiwum.stopklatka.pl.

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435a, 02-801 Warszawa, NIP: 851-26-64-658, REGON: 811994790, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000332145, z kapitałem zakładowym 11.171.260,00 złotych (w całości opłacony), właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

W związku z korzystaniem z naszego Serwisu zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych osobowych.

 

 1. Cele zbierania Danych w ramach Serwisu oraz podstawy prawne przetwarzania.

 

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utworzenie Profilu na rzecz Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Administrator, w oparciu o podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – usprawiedliwiony interes administratora - przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług (wyłącznie wysyłka newsletter – w przypadku użytkownika, który nie ma Profilu w Serwisie na podstawie odpowiedniej zgody) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Administrator przetwarza również Twoje dane w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PROFILOWANIE

W celu realizowania działań marketingowych, w przypadku uzyskania od Użytkownika wyraźnej zgody na to, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych, dotyczących Cię czynników dotyczących zachowania, lub stworzenia prognozy Twoich  zachowań na przyszłość. Profilowanie odbywa się wyłącznie w ramach domeny archiwum.stopklatka.pl, za pomocą narzędzia Facebook – Pixel, a jego celem jest wyświetlenie Użytkownikowi w ramach Facebook reklam zgodnych z zainteresowaniami / preferencjami Użytkownika.  Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Instrukcję znajdziesz w dalszej części Polityki.

2. Stosowanie plików Cookies oraz podobnej technologii

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby uniemożliwić  przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych przeglądarek. Kliknięcie w nazwę przeglądarki, przeniesie Cię do strony z instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

Reklamy niespersonalizowane

W ramach domeny archiwum.stopklatka.pl mogą wyświetlać się reklamy niespersonalizowane realizowane w ramach usługi Google AdSense. ,W ramach tej usługi zapisywane są pliki cookies w celu umożliwienia ograniczenia liczby wyświetleń, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami. 

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

- stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,

- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

3. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. Uprawnienia, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie..

5. Przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

6. Odbiorcy Twoich danych

W związku z realizacją usług w ramach Serwisu Twoje Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

9. Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo@stopklatka.pl lub pisemnie na adres: Stopklatka S.A. ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa

10. Zmiany Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.